Home | Skin Care | Contact Us | About Us | Purchase Product

Skin Care

EUROPEAN FACIAL:

Làm khít l? chân lông, làm da m?n màng, t?ng s? m?m m?i và mang l?i s? t??i sáng cho làn da. Chuyên dùng m? ph?m c?a Pháp và Nh?t. 

Lac's Skin Care có giá ??c bi?t cho quư v? có membership. 


MICRODERMABRATION:

Crystal Peeling là m?t d?ng c? mài da hi?n ??i và an toàn nh?t c?a ngành y khoa th?m m? hi?n nay. L?t da b?ng Crystal không ?au, không ??, không ?n n?ng, chuyên tr? các v?t nh?n trên m?t, v?t nám tàn nhang, sau khi l?t các b?n có th? ?i làm ngay. 

PERMANENT MAKE-UP:

Xâm chân mày, vi?n m?t, vành môi. 

ACNE TREATMENT:

Chuyên tr? m?n b?c, m?n cám và m?n ??u ?en. K?t qu? r?t h?u hi?u. 
U?N CONG LÔNG MI: Cong ??p t? nhiên.

 

 

© lacskincare.com. All rights reserved. Site Design by penamations.com